شرکت پالایش نفت آناهیتا

مبلغ سرمایه گذاری طرح آناهیتا, مبلغ آناهیتا, سرمایه گذاری آناهیتا

شرکت پالایش نفت آناهیتا

- برآورد اولیه هزینه سرمایه­ گذاری ثابت و قبل از بهره برداری طرح 3893 میلیون یورو می باشد.