شرکت پالایش نفت آناهیتا

ارزش های سازمانی

ارزش ، سازمانی، ارزش سازمانی آناهیتا

آینده نگری و نوآوری در ساخت و بهره وری

ن گاه سازندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی

ا تکاء حداکثری به منابع و توان داخلی با رویکرد توانمندسازی

ه مسویی و تعامل موثر با ذینعفان پروژه

ی ادگیری مستمر

ت عالی سیستم های مدیریتی

ا عتقاد به نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی سازمان


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image